BPO_29 SE business-people-writing-on-a-whiteboardVill du lyckas?

Då behöver du omge dig med rätt människor.

Genom att omge dig med rätt människor kan du skapa ett gott samarbete, vilket jag anser är A och O för ett lyckosamt resultat. 

På NORIAN värdesätter vi varandra och våra samarbeten, vilket är en av anledningarna till att jag väljer att arbeta just här.

Som tjänsteleverantör inom outsourcing av ekonomi- och lönetjänster styrs vårt arbete av lagar och regler. Vi styrs också av de avtal vi har med våra kunder där det tydligt framgår roller och respektive parts ansvar. Visst bygger samarbetet på dessa avtal men allt är inte skrivet i sten.

För att samarbetet ska utvecklas och bli ett gott samarbete handlar det även om att fånga de oskrivna förväntningarna.

Hur fångar man förväntningarna?

Vi börjar med det som redan ger en samsyn, de nedskrivna förväntningarna, det vill säga avtalet. Att säkerställa vart gränserna ligger i ansvarsfrågan är en viktig start för samarbetet. Börja med att rita upp hela processen och fördela ut ansvaret mellan de olika rollerna. Men akta er för att förlora effektiviteten om processen hackas sönder för mycket.

Visst är ett tydligt ansvar bra men glöm inte att optimera processen!

Självklart finns förväntningarna som ska uppnås dokumenterade i avtalet och redan vid avtalsförhandlingarna sätts ribban för det framtida samarbetet. Genom en öppen och ärlig dialog, får outsourcingpartnern en god förståelse för era behov och den förväntade slutdestinationen. En lyhörd partner fångar även här upp de oskrivna förväntningarna. Därför är det viktigt att ni är tydliga med ert företags vision och målbild, men även era utmaningar.

För att förväntningarna ska införlivas är det viktigt att sätta upp en gemensam målbild och mitt råd är att skapa en ”roadmap” med aktiviteter som möjliggör att den slutliga målbilden kan uppnås.

Lika viktigt som att sätta mål och aktiviteter är det att göra rätt prioriteringar.

Hur ser outsourcingpartnern på prioriteringarna? Även outsourcingpartnern bör vara transparent. Låt dem ta utrymmet att säga sin åsikt och berätta om förbättringar de identifierar.

Kom ihåg att löpande prata förväntningar - både förutsättningar och förväntningar kan ändra sig under tidens gång.

För att kunna driva förbättringsarbetet framåt och nå det förväntade målet krävs det mer än ett avtal och en ”roadmap”.

Outsourcingföretag arbetar ständigt med förbättringar. De har stor kunskap och lång erfarenhet men vissa förändring tar tid så säkerställ att er samarbetspartner ges det utrymme som behövs för att lyckas.

Våga släppa tyglarna och lita på att ni har skrivit ett bra avtal. Gå inte in i rollen som kontrollerande kravställare utan ha förtroende för er samarbetspartners kunskap och ta istället rollen som kreativ samarbetspartner.

Min erfarenhet säger att när företag ser outsourcingpartnern som sin samarbetspartner och inte som en leverantör, kommer positiva synergieffekter vilket generar ömsesidig affärsnytta.

Den optimala samarbetspartnern är den som säger det företaget behöver höra och inte det de helst vill höra.

Även med den optimala samarbetspartnern kan kommunikation vara ett område för missförstånd då vi alla är olika och hur vi tar emot information är personberoende. Underskatta inte komplexiteten med kommunikation. Mitt råd är att vara öppen för varandras olikheter, kommunicera med tydlighet och ömsesidig respekt. Då kommer ditt samarbete bli gott.

Värdera ett gott samarbete högt, det är vad som driver oss framåt och även främjar kreativiteten.

New call-to-action